کلیدواژه‌ی الکل

آب شنگولی اصطلاحی است که در عامیانه به کار می‌رود و کنایه از نوشیدنی‌های الکلی مانند شراب است که باعث مستی و سرخوشی می‌ش ...