کلیدواژه‌ی الکترونیکی

رایانه label

در رایانه به تمامی قطعات فیزیکی و یا در کل به هرگونه اجزایی که قابل لمس باشد، سخت افزار گفته می‌شود. برای مثال، قطعاتی م ...