کلیدواژه‌ی اقتصادی

اقتصاد label

به پول خارجی که در داخل کشور خرید و فروش شود و معاملاتی با آن انجام شود، ارز گفته می‌شود. به گفته دیگر به واحدهای پولی ک ...

به افزایش غیرمعمول قیمت‌ها، تورم گفته می‌شود. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود و ...