کلیدواژه‌ی اقتباسی

واژگان label

اقتباس یعنی نقل کردن و گرفتن مطلبی از کسی یا جایی با تغییردادن آن برای پدیدآوردن اثری نو و تازه. برابر پارسی اقتباس بردا ...