کلیدواژه‌ی افسوس

واژگان label

اَسَف‌ناک یا اسف‌بار به معنای مایه تاسف و اندوه است و به موضوعی گفته می‌شود که تاسف‌آور است و باعث افسوس خوردن باشد.