کلیدواژه‌ی اعتبار

به شخصیت، اعتبار و نفوذ اجتماعی، پرستیژ گفته می‌شود. همچنین پرستیز با واژه‌های آبرو، اعتبار، تشخص، شخصیت و نفوذ مترادف ا ...