کلیدواژه‌ی اطفا حریق

واژگان label

اطفاء حریق به معنای خاموش‌کردن آتش و فرونشاندن آتش‌سوزی می‌باشد. اطفاء به معنای خاموش کردن و فرونشاندن است و حریق یعنی آ ...