کلیدواژه‌ی اضافه

ادبیات label

حشو مفهومی در ادبیات است به معنای کلام اضافه‌ای که در وسط جمله واقع شود و حذف آن به معنای جمله لطمه‌ای وارد نکند. در واق ...