کلیدواژه‌ی اشکال تراشی

اِن قُلت ریشۀ عربی دارد و اصطلاحی است که در عامیانه به کار می‌رود و زمانی گفته می‌شود که مخاطب سعی در ايراد گرفتن و اشکا ...