کلیدواژه‌ی اشتباه

واژگان label

به سخن یا کلامی که کسی را به غلط و اشتباه بیندازد، مَغلطه گفته می‌شود. در واقع مغلطه یا مُغالطه، دلیل آوردن اشتباه یا غی ...

واژگان label

سهواً به معنای اشتباهاً و اشتباه کردن از روی غفلت و خطا است، نه از روی عمد. اشتباه سهوی به اشتباهی گفته می‌شود غیر عمدی ...

قیاس مع الفارق یعنی مقایسه نادرست و به مقایسه کردن دو چیز نامربوط به هم گفته می‌شود و استفاده از یک دلیل یا مثال برای اث ...

واژگان label

پارادوکس یا متناقض‌نما یعنی آن چیزی که در ابتدا به نظر درست می‌آید ولی اشتباه است و یا به نظر اشتباه می‌آید در صورتی که ...