کلیدواژه‌ی اسلحه

اشیاء label

برنو عنوان نوعی تفنگ است از خانواده موزر ژ۹۸ که پس از جنگ جهانی اول در چکسلواکی طراحی و تولید شد. کالیبر برنو مثل دیگر ت ...

اشیاء label

کالیبر اصطلاحی است که در مورد سلاح‌های گرم به کار می‌رود و به معنی قطر داخلی لوله سلاح یا قطر خارجی گلوله‌ای است که آن س ...

اشیاء label

شات‌گان که برابر پارسی آن پنج‌تیر پران نوعی اسلحه یا تفنگ است. این سلاح‌ها دارای برد و دقت بسیار کمتری از تفنگ گلوله زنی ...