کلیدواژه‌ی استدلال

واژگان label

به سخن یا کلامی که کسی را به غلط و اشتباه بیندازد، مَغلطه گفته می‌شود. در واقع مغلطه یا مُغالطه، دلیل آوردن اشتباه یا غی ...