کلیدواژه‌ی استخدام

رزومه که برابر پارسی آن کارنامک است، به نوشته‌ای گفته می‌شود که پیشینهٔ تحصیلی، مهارتی و شغلی و برخی جزئیات زندگی یک شخص ...