کلیدواژه‌ی استاندارد

علمی label

شابک سرواژۀ عبارت "شماره استاندارد بین‌المللی کتاب" است و شماره‌ای است متشکل از ۱۰ یا ۱۳ رقم که به کتاب‌های منتشرشده اخت ...