کلیدواژه‌ی استاد

اشیاء label

جا استادی به معنای جایی است که استاد در آن قرار می‌گیرد و می‌نشیند. این اصطلاح به شوخی در دانشگاه‌ها بر روی میز یا تریبو ...

کوییز برگرفته از واژۀ انگلیسی Quiz است و به معنای پرسش و آزمون می‌باشد. معمولا به آزمون و امتحان‌های کوچک که در جریان تد ...

استاد پروازی به اساتید و آموزگارانی گفته می‌شود که برای تدریس در یک آموزشگاه، از شهری به شهر دیگر به صورت هوایی سفر می‌ک ...

واژگان label

در نزد استاد یا آموزگار درس خواندن و یا چیزی فراگرفتن را تَلمُذ می‌گویند. همچنین به معنای شاگردی کردن، شاگرد شدن و علم‌آ ...