کلیدواژه‌ی از بین رفتن

واژگان label

زوال به معنای نابود شدن، از بین رفتن و نیست شدن است. برای مثال زوال عقل یعنی از بین رفتن عقل و فکر انسان است که در نتیجۀ ...