کلیدواژه‌ی ازدواج

بله‌بران مراسمی است که در آن خانواده‌های عروس و داماد برای شرایط ازدواج با هم توافق کنند و خانواده داماد جواب قبول و بله ...

واژگان label

Miss در لغت به معنای دوشیزه است و به خانمی گفته می‌شود که مجرد است و اصطلاحا دختر می‌باشد و ازدواج نکرده است. اگر miss ب ...