کلیدواژه‌ی ارتقاء

آپگرید برگرفته از واژۀ انگلیسی Upgrade است و به معنای ارتقاء، بالا بردن و بهبود کیفیت می‌باشد. برای مثال بروزرسانی یکی ا ...