کلیدواژه‌ی اراجیف

واژگان label

یاوه یعنی حرف بی‌معنی، اراجیف، سخنان سردرگم، دشنام، جفنگ و چرند. یاوه گفتن یعنی چرت و پرت گفتن و حرف بیهوده زدن.