کلیدواژه‌ی ادبیات

ادبیات label

به کلمه‌ای که از لحاظ معنا شبیه یک کلمه دیگر باشد، مترادف می‌گویند. دو کلمه زمانی مترادف هستند که هم‌معنی باشند مانند ار ...

ادبیات label

حشو مفهومی در ادبیات است به معنای کلام اضافه‌ای که در وسط جمله واقع شود و حذف آن به معنای جمله لطمه‌ای وارد نکند. در واق ...