کلیدواژه‌ی ادامه دهید

Keep Calm به معنای آرام باش است. این اصطلاح از یک پوستر معروف گرفته شده که که توسط دستگاه تبلیغاتی دولت بریتانیا در جریا ...