کلیدواژه‌ی احتکار

اقتصاد label

به شخصی که احتکار می‌کند، مُحتکر می‌گویند. در واقع محتکر، کسی است که کالاها را در انبار نگه می‌دارد تا پس از گران‌شدن به ...