کلیدواژه‌ی احترام

حضرتعالی اصطلاحی است برای خطاب قرار دادن یک شخص همراه با احترام گذاشتن به وی. حضرت عنوانی احترام‌آمیز است که پیش از نام ...

واژگان label

عالیجناب به معنای بزرگوار و والاگهر می‌باشد. از این واژه برای احترام گذاشتن و بالابردن مخاطب استفاده می‌کنند و معمولا به ...