کلیدواژه‌ی آمیزش

واژگان label

تلفیق یعنی دو یا چند چیز را به هم پیوند زدن و ترکیب کردن. مترادف‌ تلفیق واژه‌های آمیختگی، آمیزش، پیوند و ترکیب می‌باشند.

واژگان label

مراوده یعنی با کسی رفت‌وآمد داشتن، ارتباط داشتن و دید و بازدید کردن است. همچنین به معنای آمیزش، حشر و نشر، مصاحبت و معاش ...