کلیدواژه‌ی آمپر

آمپر چسباندن اصطلاحی است که در عامیانه به معنای عصبانی و خشمگین شدن است. در اصطلاحات خودرو، آمپر چسباندن زمانی است که خو ...