کلیدواژه‌ی آموزگار

استاد پروازی به اساتید و آموزگارانی گفته می‌شود که برای تدریس در یک آموزشگاه، از شهری به شهر دیگر به صورت هوایی سفر می‌ک ...

واژگان label

در نزد استاد یا آموزگار درس خواندن و یا چیزی فراگرفتن را تَلمُذ می‌گویند. همچنین به معنای شاگردی کردن، شاگرد شدن و علم‌آ ...