کلیدواژه‌ی آموزشگاه

به آموزشگاه، مؤسسه‌ی عالی یا دانشکده کالج می‌گویند. کاربرد این واژه در کشورهای گوناگون معانی متفاوتی دارد. کالج ممکن است ...

واژگان label

آکادمی یا Academy به معنای آموزشگاه، دانشگاه و یا در کل جایی برای آموزش دادن است. برای مثال یک آکادمی فوتبال، جایی است ک ...