کلیدواژه‌ی آموزشکده

به آموزشگاه، مؤسسه‌ی عالی یا دانشکده کالج می‌گویند. کاربرد این واژه در کشورهای گوناگون معانی متفاوتی دارد. کالج ممکن است ...