کلیدواژه‌ی آلمان

ورزش label

مانشافت یک واژۀ آلمانی به معنای تیم یا تیم ملی است. واژۀ مانشافت بیشتر به عنوان لقب تیم ملی فوتبال آلمان به کار برود.