کلیدواژه‌ی آفرین

باریکلا اصطلاحی عامیانه برگرفته از عبارت عربی بارک الله است و به معنای آفرین خدا بر تو باد می‌باشد. این اصطلاح در ستایش ...

دست مریزاد نوعی تحسین و ستایش است که به شخصی گفته می‌شود که کار خاص و مهمی انجام داده باشد. مریزاد یعنی نریزد پس دست مری ...