کلیدواژه‌ی آشناپنداری

علمی label

دژاوو واژه‌ای برگرفته از زبان فرانسوی است و در فارسی به آشناپنداری و حالت پیش‌دیده هم گفته می‌شود. دژاوو حالتی از ذهن اس ...