کلیدواژه‌ی آری

واژگان label

لبیک واژه‌ای است برگرفته از زبان عربی و به معنای قبول می‌کنم و امر تو را اطاعت می‌کنم می‌باشد. این اصطلاح معمولا توسط حا ...