کلیدواژه‌ی آرایشگر

به شخصی که میک‌آپ (آرایش) می‌کند، اصطلاحا میک‌آپ آرتیست گفته می‌شود. برابر با واژۀ آرایشگر و یا گریمور می‌باشد.