کلیدواژه‌ی آراستن

سرخاب سفیداب اصطلاحی به معنای آرایش کردن و آراستن صورت می‌باشد و همچنین اشاره به ادوات و لوازم آرایش زنانه دارد. سرخاب گ ...

واژگان label

آرا جمع واژۀ رأی است و به معنای رأی‌ها می‌باشد. همچنین اگر این واژه با کلمه‌ای دیگر ترکیب شود، (مانند بزم‌آرا) به معنای ...

میک‌آپ یا Makeup به معنای آرایش و گریم می‌باشد. به آرایش کردن میک‌آپ گفته می‌شود و به شخصی که این کار را انجام می‌دهد، م ...