کلیدواژه‌ی آدرس وبسایت

URL سرواژۀ عبارت Uniform Resource Locator است و به معنی "مکان یکنواخت منبع" می‌باشد و به نشانی وب گفته می‌شود. URL مشخص‌ ...