کلیدواژه‌ی آدرس

مکان label

به کشیدن نشانی و آدرس یک مکان به گونه‌ای که تقریبا شبیه نقشه باشد، کروکی گفته می‌شود. در کروکی، میدان، خیابان، کوچه و دی ...