کلیدواژه‌ی آب لمبو

آب‌لمبو یا آب‌لنبو به میوه‌ای گفته می‌شود که در اثر فشرده‌شدن، آبش را از دانه جدا کرده باشند. همچنین به هر چیزی که له شد ...