کلیدواژه‌ی آبرو

سنگ روی یخ شدن به معنای ضایع شدن، آبروریزی و خیط شدن است. سنگ روی یخ کردن کسی یعنی وی را تحقیر و ضایع کردن و کوچک کردن ا ...

به شخصیت، اعتبار و نفوذ اجتماعی، پرستیژ گفته می‌شود. همچنین پرستیز با واژه‌های آبرو، اعتبار، تشخص، شخصیت و نفوذ مترادف ا ...