کلیدواژه‌ی آبادان

وُلک اصطلاحی است برای خطاب قرار دادن یک نفر که بیشتر در گویش مردم آبادان و خوزستان به کار می‌رود. ولک می‌تواند با فلانی، ...