پهنای باند یعنی چه؟

پهنای باند اصطلاحی مربوط به شبکه‌ها است مانند شبکه اینترنت که به میزان انتقال داده توسط یک اتصال شبکه یا یک رابط، اشاره می‌کند.

پهنای باند، ترجمه واژه به واژۀ اصطلاح Bandwidth است و در بعضی موارد این اصطلاح را "عرض باند" هم ترجمه کرده‌اند.

برای درک بهتر پهنای باند، لوله‌های انتقال آب را در نظر بگیرید. هر چقدر قطر لوله آب بزرگ‌تر باشد، امکان انتقال آب بیشتری از یک نقطه به نقطه دیگر وجود دارد. درست مثل پهنای باند، هر چه پهنای باند بیشتری وجود داشته باشد، امکان انتقال اطلاعات بیشتری را از یک نقطه به نقطه دیگر داریم.