استحمام یعنی چه؟

استحمام به معنای حمام‌کردن است.

به حمام رفتن و خود را شستن که به جهت پاکیزه شدن انجام می‌شود را استحمام می‌گویند.

حمام‌کردن ممکن است برای بهداشت شخصی، آیین‌های مذهبی، اهداف درمانی یا به‌عنوان فعالیتی تفریحی بارها انجام شده‌باشد.