ترابری یعنی چه؟

ترابری به معنای حمل و نقل است و به جابه‌جاکردن مردم، کالا و هرچیز دیگری از جایی به جای دیگر گفته می‌شود.

واژهٔ ترابری از پیشوند پارسی ترا به معنی فراسو و آن‌سو، و واژهٔ بری از فعل بردن ساخته شده‌است.