زلف یعنی چه؟

زلف به معنای موی سر و گیسو می‌باشد.

از واژۀ زلف بیشتر برای اشاره به موی زنان و دخترها استفاده می‌شود.

مثال: هر کی تشویش سر زلف پریشان تو دید ... تا ابد از دل او فکر پریشان ننشست