مجهول‌الهويه یعنی چه؟

مجهول‌الهويه به معنای گمنام، ناشناس، بی‌نام و نشان، ناشناخته و نامعلوم است.

مجهول به معنای نامعلوم است و هویه به معنای هویت و ماهیت می‌باشد.

به شخص یا چیزی که هویت یا نام و نشان او نامعلوم باشد، مجهول‌الهويه گفته می‌شود.