خب به جمالت یعنی چه؟

در صورتی که پس از صحبت و توضیح دادن به شخصی، مخاطب در واکنش و جواب به شما گفت "خُب ...؟"، در عامیانه می‌توان به او پاسخ داد: خب به جمالت...

جمال به معنای زیبایی، نیکو صورتی و خوشگلی می‌باشد و "خب به جمالت" را می‌توان خوبی خواستن برای زیبایی و چهره مخاطب معنا کرد.

اصطلاح "خب به جمالت" معنای خاصی ندارد و برای تکمیل گفتمان استفاده می‌شود. گاهی می‌تواند معنای کنایه‌گونه داشته باشد و حتی مترادف با "خب و زهر مار" باشد.

مثال:

- امروز رفتم دانشگاه ولی نتونستم استاد رو ببینم ...
+ خب ... ؟
- خب به جمالت! منظورم اینه که کارم افتاد برای هفته دیگه ...