بگو مگو یعنی چه؟

بگو مگو یا بگو مگو کردن به معنای بحث کردن و مشاجره می‌باشد.

هرگاه دو یا چند نفر در حال بحث و مشاجره با یکدیگر باشند و صحبت ان‌ها با کل‌کل و تندی همراه باشد، اصطلاحا می‌گویند بگومگو می‌کنند.

بگو مگو با موارد جر و بحث کردن، مباحثه، مجادله و گفتگوکردن مترادف است.