پویانمایی یعنی چه؟

پویانمایی برابر پارسی واژۀ انیمیشن است.

واژۀ پویا به معنای تحرک و رونده است و پویانمایی به معنای نمایش متحرک و رونده می‌باشد.

به تصاویر متحرکی که از کنارهم قرار گرفتن فریم‌ها و تصاویر سلسه‌وار ساخته شده، انیمیشن گفته می‌شود.