دیشلمه یعنی چه؟

به چای تلخ و شیرین نشده که کنار آن حبه قند گذاشته شود، دیشلمه گفته می‌شود.

نوشیدن دیشلمه این گونه‌است که قند حبه را در دهان می‌گذارند و چای تلخ را به شیرینی آن می‌نوشند.

همچنین به چای دیشلمه، قندپهلو هم گفته می‌شود.