مغلطه یعنی چه؟

به سخن یا کلامی که کسی را به غلط و اشتباه بیندازد، مَغلطه گفته می‌شود.

در واقع مغلطه یا مُغالطه، دلیل آوردن اشتباه یا غیرمجاز برای ساختن استدلال می‌باشد و به این کار مغلطه کردن هم گفته می‌شود.