مماشات یعنی چه؟

مُماشات به معنای مدارا کردن، سازگاری کردن و همراهی کردن است.

در سیاست مماشات به معنای دوری گزیدن از درگیری نظامی و کوشش برای حل مسالمت‌آمیز مناقشات سیاسی است. مماشات به کوتاه آمدن در برابر طرف زورگو و سعی در راضی کردن او با برآورده کردن خواسته‌های او نیز اطلاق می‌شود.